OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") stanowią standardowe warunki sprzedaży towarów i określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i uzupełniająco umów o świadczenie usług, składania reklamacji, a także zwrotów towarów, dokonywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w których Sprzedającym jest Drei Bond Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bagrowa 1, 30-733 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000154466, NIP PL6792126730, REGON 351180941, zwana dalej „Sprzedającym”. 

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszelkich relacji handlowych z klientami (w dalszej części ”Kupujący”) będących przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 43 1 kodeksu cywilnego (w dalszej części „kc”). OWH nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu kc.

1.3 Niniejsze OWH stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu kc i mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, w ramach których Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów/świadczy usługi na rzecz Kupującego, niezależnie od tego czy dochodzi do zawarcia umowy w trybie ofertowym czy w postaci osobnego dokumentu umowy (oba dalej będą określane jako „Umowa”). Kupujący i Sprzedający będą nazywani dalej „Stronami”. Niniejsze OWH mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji biznesowych między Kupującym a Sprzedającym w przypadku trwających już relacji biznesowych. 

1.4 Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWH przed złożeniem zamówienia/zawarciem Umowy. OWH przesyłane są do Kupującego drogą mailową przed złożeniem zamówienia/zawarciem Umowy przez Kupującego albo w przypadku Umów zawieranych w siedzibie Sprzedającego wskazanej w punkcie 1.1 – wręczane Kupującemu przed złożeniem zamówienia/zawarciem Umowy. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego przed przesłaniem OWH, Sprzedający przesyła Kupującemu OWH po złożeniu zamówienia. Przyjmuje się, że podpisanie Umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia po otrzymaniu OWH lub brak sprzeciwu w terminie 24 godzin od otrzymania przez Kupującego OWH na warunki OWH oznacza przyjęcie i akceptację przez Kupującego OWH bez zastrzeżeń.

1.5 Dla Sprzedającego nie są wiążące ewentualne warunki zakupu/świadczenia usług Kupującego pozostające w sprzeczności z niniejszymi OWH, nawet jeżeli stały się znane Sprzedającemu z tytułu wcześniejszych zdarzeń takich jak zapytania, zamówienia itd. i nie zostały przez Sprzedającego zakwestionowane w wyraźny sposób, jak również, gdy Sprzedający wiedząc o odmiennych warunkach Kupującego zrealizował na jego rzecz zamówienie bez dodatkowych zastrzeżeń, a także gdy Sprzedający nie odmówi przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt 2.7.4 poniżej. Umowa może dojść do skutku, tylko przy użyciu niniejszych OWH; wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków zakupu lub innych tego typu dokumentów Kupującego. 

1.6 Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWH wymagają wyraźnej zgody Sprzedającego i mają  zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.


2. Oferty, zawarcie Umowy, zachowanie poufności

2.1 Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego, niezależnie od ich formy, mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kc i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń wobec Sprzedającego.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie oraz poufność (tajemnicę handlową) w stosunku do oferty, rysunków, kalkulacji, cenników, obliczeń technicznych oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przed lub w związku z zawarciem z nim Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem Umowy (lub jej wykonaniem) i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

2.3 Oferty, zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Umowy w postaci osobnego dokumentu, inne ustalenia Stron składające się na treść Umowy, wszelkie ich zmiany i inne umowy dodatkowe muszą mieć formę pisemną lub dokumentową, aby były prawnie skuteczne, chyba, że co innego wynika z niniejszych OWH. Dotyczy to również wszelkich gwarancji jakości. 

2.4 Oferty Sprzedającego mogą ulec zmianie, jeżeli taka możliwość została przewidziana w ich treści. 

2.5 Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zawarcie przez obie Strony wspólnie wynegocjowanego tekstu Umowy bądź też w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w punkcie 2.7. 

2.6 Umowa zawarta poprzez podpisanie przez Strony wspólnie wynegocjowanego tekstu obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony, chyba że Strony w jej treści wskażą na inny termin wejścia jej w życie.  

2.7 Z zastrzeżeniem zdania ostatniego w niniejszym punkcie, zawarcie Umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący, po otrzymaniu od Sprzedającego oferty, każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej lub dokumentowej zamówienie precyzujące cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy lub realizacji – w ramach granic wyznaczonych dla tych parametrów (cena, rodzaj i ilość zamawianego towaru lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub realizacji) w ofercie Sprzedającego. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu dostawy towarów/świadczenia usług – przyjmuje się, że obowiązuje termin wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w punkcie 2.7.4, w szczególności może z niego wynikać dostawa towarów w częściach. Oferta Sprzedającego jest ważna 14 dni od jej złożenia, chyba, że inaczej wskazano w jej treści. Dopuszcza się – w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000 zł - złożenie zamówienia w formie ustnej przez Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący zgadza się na obowiązywanie niniejszych OWH, a treść zamówienia będzie potwierdzona przez Sprzedającego przy zachowaniu co najmniej formy dokumentowej.

2.7.1 Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. 

2.7.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru/usług.

2.7.3 Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia wpływu zamówienia od Kupującego w terminie 2 dni roboczych (dni robocze to dni pracujące w Polsce przypadające od poniedziałku do piątku) od wpływu zamówienia. Brak otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego potwierdzenia wpływu zamówienia w tym terminie oznacza, że Sprzedający nie otrzymał zamówienia i Umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie wpływu zamówienia jest czynnością o charakterze porządkowym, nie jest oświadczeniem woli i nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. 

2.7.4 Realizacja zamówienia zgodnego z ofertą Sprzedającego nastąpi, jeżeli Sprzedający w ciągu 7 dni od potwierdzenia wpływu zamówienia od Kupującego potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji; Sprzedający może w tym samym terminie odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji, wówczas uznawać się będzie że Umowa nie została zawarta. Transakcja może wymagać przedpłaty w wysokości określonej przez Sprzedającego na podstawie przesłanej Kupującemu faktury pro forma. Dla transakcji wymagających dokonania przedpłaty, za potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego uznaje się przesłanie Kupującemu faktury proforma. Warunkiem realizacji zamówienia jest w takim przypadku dokonanie przedpłaty w wysokości i terminie wskazanym w ofercie.

2.7.5 Jeżeli Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji Kupującemu tylko w części lub dokona innych zmian, zastrzeżeń lub ograniczeń to przyjmuje się je za nową propozycję zawarcia umowy (dalej „zamówienie zmodyfikowane”), w której dodatkowo Sprzedający wskaże Kupującemu termin na akceptację warunków zamówienia zmodyfikowanego; wraz z bezskutecznym upływem tego terminu uznawać się będzie, że Umowa nie została zawarta, nawet jeżeli taki skutek nie został wskazany wprost Kupującemu. Do zawarcia Umowy dojdzie z chwilą otrzymania przez Sprzedającego akceptacji warunków zamówienia zmodyfikowanego od Kupującego.                 

2.8 Z chwilą zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami powyższymi, Kupujący nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia/Umowy.

2.9 Kupujący i Sprzedający są zobowiązani do zachowania w tajemnicy szczegółów technicznych oraz finansowych swojej współpracy. 


3. Ceny, korekty cen 

3.1 Cenę zakupu towaru/usługi należy rozumieć jako cenę obowiązującą u Sprzedającego zgodnie z prezentowanym Kupującemu wyciągiem z cennika Sprzedającego lub jako cenę wspólnie uzgodnioną  pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 

3.2 Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto i nie obejmują kosztów dodatkowych jak w szczególności ubezpieczenie, opakowanie i transport. Należy do nich doliczyć obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek od towaru i usług (VAT). Koszty dodatkowych, ustalonych przez Strony usług (koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia itp.) będą naliczane osobno i będą stanowiły na fakturze osobną pozycję. 

3.3 Zawarte w cenniku lub uzgodnione przez Strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia/Umowy, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. 

3.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany podanych cen w każdym czasie, a uzgodnionych z Kupującym cen w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy długoterminowej, (takiej, której czas realizacji wynosi co najmniej sześć miesięcy) nastąpią istotne zmiany kursów walut lub innych czynników kształtujących cenę. Niniejsza klauzula dotyczy w szczególności wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR lub innej, w której została wyceniona wartość zamawianych towarów/usług, o co najmniej 5%. W takim przypadku Kupujący zostanie pisemnie lub przy zachowaniu formy dokumentowej poinformowany o aktualnej cenie zamówionego towaru/usługi i prawie do podjęcia decyzji co do kontynuowania niezrealizowanej dotychczas części Umowy na zmienionych warunkach w terminie wskazanym w zawiadomieniu, pod rygorem podniesienia ceny w przypadku braku decyzji Kupującego w wyznaczonym terminie. 


4. Zasady płatności, opóźnienie w płatności, potrącenie, zatrzymanie

4.1  Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, cena zakupu towarów/świadczenia usług i koszty usług dodatkowych stają się wymagalne w momencie dostawy towarów/wykonania usług i są płatne w terminie podanym na fakturze.

4.2 Formą płatności jest przelew bankowy lub gotówka.

4.2.1 Przelew bankowy należy wykonać z rachunku bankowego należącego do Kupującego na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący. Chwilą zapłaty ceny jest uznanie rachunku bankowego Sprzedającego.  

4.2.2 Dla płatności gotówkowych obowiązują określone przepisami limity płatności gotówkowych dla przedsiębiorców.

4.3 Sprzedający ma prawo do wystawiania faktur częściowych w przypadku realizacji Umowy na zasadzie dostaw częściowych.

4.4 W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach  handlowych liczone za okres opóźnienia w zapłacie. 

4.5 Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 
4.6 Kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania, wyłącznie jeżeli podstawę do zatrzymania stanowią roszczenia z tytułu Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWH, z wyłączeniem roszczenia o zwrot ceny z tytułu nabycia towaru, które aktualizuje się z chwilą zwrotu nieuszkodzonego towaru, o ile takie uprawnienie do zwrotu zostanie wyraźnie odrębnie przyznane Kupującemu. 


5. Faktury elektroniczne (e-faktura) 

5.1  Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego na wskazany adres mailowy faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur, not, not korygujących w formie elektronicznej (dalej:                     „e-faktura”). E-faktura wystawiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ma moc prawną równoznaczną fakturze w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

5.2. Zgoda Kupującego może zostać wyrażona w formularzu zamówienia lub poprzez podpisanie oddzielnego formularza zgody i przesłanie go pocztą na adres firmy Drei Bond Polska Sp. z o.o. lub przesłanie drogą elektroniczną jego skanu na adres biuro@dreibond.com.pl lub zamowienia@dreibond.com.pl.

5.3 Postanowienia ust. 5.1 i 5.2 tracą moc z chwilą powstania obowiązku wystawiania i otrzymywania przez Strony faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur lub innego systemu wprowadzonego odgórnie obligatoryjnie na mocy obowiązujących przepisów prawa, wykluczającego lub zastępującego zasady przesyłania faktur określone w punktach 5.1 i 5.2 powyżej.


6. Daty i terminy dostaw/realizacji usług, dostawy częściowe, opóźnienie w dostawie, odpowiedzialność w przypadku zwłoki Sprzedającego

6.1 Jeżeli Strony nie ustalą w osobnym dokumencie Umowy inaczej, termin dostawy (rozumiany jako termin dostawy towarów lub termin świadczenia usług) określa oferta Sprzedającego lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin dostawy towarów uważa się za dochowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu określonego w jednym z dokumentów określonych w zdaniu poprzednim Sprzedający wyśle towary do Kupującego. W braku określenia terminu dostawy, zgodnie z niniejszym punktem 6.1, termin dostawy towarów wynosi 2 dni robocze  liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, pod warunkiem jednakże uprzedniego uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych i handlowych niezbędnych dla realizacji zamówienia/Umowy oraz po uiszczeniu przedpłat, jeżeli takowe zostały uzgodnione. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją zamówienia/Umowy na każdym ich etapie, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wobec Sprzedającego (także z poprzednich Umów lub poprzednich dostaw w ramach bieżącej Umowy).

6.2 Gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, termin dostawy zamówionych towarów uważa się za dotrzymany, jeżeli do upływu tego terminu towar jest gotowy do wysyłki, a Kupujący został o tym poinformowany. 

6.3 Gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Sprzedający, termin dostawy zamówionych towarów uważa się za dotrzymany, jeżeli do upływu tego terminu towar opuścił siedzibę Sprzedającego.

6.4 Sprzedający ma prawo do realizacji Umowy poprzez dostawy częściowe, nawet gdyby nie zostało to w żadnym z dokumentów składających się na Umowę wprost wskazane, w tym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku termin dostawy w odniesieniu do wszystkich towarów uważa się za dochowany, gdy ostatnia dostawa nastąpi w umówionym terminie dostawy, przy uwzględnieniu zasad określonych w punktach 6.1-6.3. Sprzedający informuje Kupującego o terminach poszczególnych dostaw częściowych.

6.5 Termin dostawy towarów lub świadczenia usług nie może ulec zmianie po zawarciu Umowy, chyba, że zajdzie któraś z okoliczności, o których mowa w punktach 6.1 (zdanie przedostatnie lub ostatnie), 6.6 lub 6.7.

6.6 Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu Umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w tym w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej opisanej w punkcie 7 niniejszych OWH. Dotyczy to również innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w szczególności awarii, utrudnień lub innych istotnych zakłóceń czy to w zakładzie partnera/dostawcy Sprzedającego czy też zakładzie Sprzedającego lub Kupującego, w tym strajków, zakłóceń lub opóźnień w produkcji lub dostawie, zakłóceń w ruchu drogowym lub braku możliwości transportu, zakłóceń na przejściach granicznych, wydania norm prawnych lub podatkowych wprowadzających dodatkowe warunki dla dopuszczenia towaru do obrotu/przewiezienia towaru, braków personalnych, uszczuplenia surowców lub materiałów produkcyjnych, wycofania lub wstrzymania produkcji towaru lub w przypadku zajścia innych nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z winy Sprzedającego i które utrudniły w znaczny sposób Sprzedającemu lub jego kooperantom wykonanie świadczenia bądź też całkowicie go uniemożliwiły.
W powyższych przypadkach Sprzedający uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy zamówionego towaru/świadczenia usług o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw zamówionego towaru/świadczenia usług, o czym Sprzedający powiadomi Kupującego. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu dostawy zamówionych towarów Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli przekroczenie terminu dostawy lub świadczenia usług występuje przez  okres powyżej 3 miesięcy, każda ze Stron może odstąpić od Umowy co do opóźnionej lub niezrealizowanej dotychczas części. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone wyłącznie w okresie występowania zakłóceń wskazanych w niniejszym punkcie 6.6.

6.7 Jeżeli Kupujący nie wypełni w terminie swoich zobowiązań lub przeszkoda w realizacji Umowy leży po jego stronie, termin realizacji zostaje przerwany na czas trwania przeszkody oraz na czas niezbędny do wznowienia dostaw zamówionego towaru/świadczenia usług, chyba, że wcześniej Sprzedający odstąpi od Umowy co do części której opóźnienie dotyczy lub całej niezrealizowanej dotychczas części Umowy.  Z powyższego prawa odstąpienia Sprzedający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia każdorazowego stanu opóźnienia/zaistnienia przeszkody, co nie pozbawia Sprzedającego możliwości skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy na wypadek zaistnienia w/w przyczyn leżących po stronie Kupującego. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Kupującego. 

6.8 Niedotrzymanie terminu dostawy towarów/świadczenia usług przez Sprzedającego z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego wyłącza uprawnienia Kupującego o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy obejmującej opóźnione dostawy towarów/świadczenie usług.  

6.9 Po przekroczeniu terminu dostawy towarów lub świadczenia usług z przyczyn zależnych wyłącznie od Sprzedającego (zwłoka Sprzedającego), tj. na skutek zakłóceń innych niż wymienione w punktach 6.1 (zdanie przedostatnie lub ostatnie), 6.6 oraz 6.7 o więcej niż 14 dni (o ile nie uzgodniono wyraźnie i pisemnie inaczej), Kupujący może wezwać Sprzedającego na piśmie do realizacji Umowy i wyznaczyć mu termin dodatkowy, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, że jego uchybienie uprawniać będzie Kupującego do odstąpienia od Umowy. Bezskuteczny upływ terminu upoważnia Kupującego do odstąpienia od Umowy wyłącznie w niezrealizowanej opóźnionej, części, chyba że Strony wyraźnie i pisemnie uzgodniły, że Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy co do innej części Umowy/całości. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone w terminie 7 dni liczonych od dnia bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu skierowanym do Sprzedającego. Zwłoka Sprzedającego upoważnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu uprawnień, określonych w niniejszym punkcie oraz punkcie 6.10 wyłącznie wtedy, gdy Sprzedający pomimo potwierdzenia przez niego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług i bezskutecznego upływu dodatkowego, powyżej określonego terminu – nie zrealizuje dostawy towarów/usługi. 

6.10 Jeżeli Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za zwłokę w dostawie/świadczeniu usług, roszczenie to jest ograniczone do żądania zapłaty przez Sprzedającego kary umownej o wartości 0,1% ceny netto sprzedaży/świadczenia usług, co do których Sprzedający jest w zwłoce za każdy dzień zwłoki do dnia wykonania, przy czym kara ta sumarycznie za wszystkie dni zwłoki nie może być wyższa niż maksymalnie 5% ustalonej ceny netto sprzedaży/świadczenia usług, co do których Sprzedający jest w zwłoce. 


7. Siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zajdzie po zawarciu przez Strony Umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie można uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenia administracyjne, wojny, strajki, zakazy importu, działania organów państwowych itp. Gdyby przeszkoda kwalifikowana jako wypadek siły wyżej trwała dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron jest uprawniona do całkowitego odstąpienia od Umowy (jeżeli wykonywanie Umowy jeszcze się nie rozpoczęło) bądź też w części niewykonanego zobowiązania.


8. Dostawa, odbiór towaru, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenie, zwrot opakowania

8.1 Zamówiony towar może zostać odebrany osobiście przez Kupującego w magazynie Sprzedającego lub może on zostać wysłany do umówionego miejsca przeznaczenia. 

8.2 W momencie odbioru osobistego z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wydanego towaru pod względem ilości i stanu opakowań oraz zgłoszenia niezgodności w tym zakresie pod rygorem utraty prawa do powoływania się w przyszłości na niezgodności w w/w zakresie. 

8.3 W przypadku gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, informuje o tym fakcie Sprzedającego, pokrywa koszty transportu i przejmuje ryzyko zgodnie z pkt. 8.4.

8.4 Jeżeli towar wysyłany jest na zlecenie Kupującego, Sprzedający powiadamia Kupującego o gotowości towaru do wysyłki. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru przewoźnikowi, spedytorowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki. 

8.5 Jeśli Kupujący nie przyjmie towarów w odpowiednim czasie, mimo że zostały mu one zaoferowane, ryzyko opóźnienia przesyłki przechodzi na Kupującego.

8.6 W przypadku gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Sprzedający, dokonuje on wyboru środka transportu, przewoźnika, firmy kurierskiej we własnym zakresie i nie jest zobowiązany do wyboru najszybszej lub najtańszej metody wysyłki. O sposobie i kosztach dostarczenia towaru Sprzedający informuje Kupującego w ofercie, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub osobnym dokumencie Umowy. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. 

8.7  Sprzedający nie jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia transportowego. Jeśli Kupujący chce ubezpieczyć towar, Sprzedający ubezpieczy dostawę na jego koszt od określonych przez niego na piśmie ryzyk, pod warunkiem, że Kupujący powiadomi w odpowiednim czasie Sprzedającego o żądaniu ubezpieczenia.

8.8 Jeśli Kupujący nie podejmie przesyłki dostarczonej do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, Sprzedający ma prawo domagać się od niego zapłaty ceny, a także żądać zapłaty kary umownej, stanowiącej rekompensatę kosztów związanych z wysyłką towarów do Kupującego, w tym opakowania, ubezpieczenia, transportu oraz kosztów transportu zwrotnego do Sprzedającego oraz - w braku uzgodnienia przez Strony ponownego terminu dostawy - dochodzić odszkodowania uzupełniającego od Kupującego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

8.9 W przypadku przesyłki organizowanej przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia opakowania i zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący ma obowiązek sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkodowego uwzględniającego opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego, celem uruchomienia przez niego postępowania reklamacyjnego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zbadania w powyższy sposób przesyłki – pod rygorem utraty uprawnień wynikających ze stwierdzonych niezgodności. Koszty transportu towaru uszkodzonego lub niezgodnego z zamówieniem do Sprzedającego oraz ponownej przesyłki towaru do Kupującego pokrywa Sprzedający. 

8.10 Po odebraniu przez Kupującego przesyłki od kuriera bez zastrzeżeń, może on zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację dotyczącą zawartości przesyłki, w tym w szczególności kompletności towaru i jego zgodności z dokumentem dostawy. Po tym terminie przesyłkę uważa się za odebraną bez zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie na własny koszt. 

8.11 Kupujący nie może zwrócić przesyłki  bez wcześniejszego uzgodnienia i zgody Sprzedającego. 

8.12 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do odebrania opakowania transportowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań, opakowanie zostanie odebrane poprzez przesłanie go do Sprzedającego na koszt Kupującego. 


9. Zastrzeżenie prawa własności

9.1 Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego, dopóki wszystkie roszczenia Sprzedającego wynikające ze stosunku umownego oraz innych stosunków nie zostaną w pełni zaspokojone. Z chwilą zapłaty całkowitej ceny za zrealizowaną dostawę Kupujący uzyskuje prawo własności dostarczonych towarów.  

 

10. Zawiadomienie o wadach, odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi i gwarancji 

 

10.1 Sprzedający w przypadku wad produktu odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w punktach poniżej. 

10.2 Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczony towar pod kątem istnienia wad. Wady należy zgłaszać na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie 8 dni od otrzymania towaru, a wady których nie można było dostrzec w tym terminie pomimo zachowania należytej staranności - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 8 dni od ich wykrycia. W przypadku braku takiego zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi wygasają.

10.3 Jeżeli wada zostanie zgłoszona w terminie określonym w  punkcie 10.2, Sprzedający według własnego uznania dostarczy rzecz wolną od wad lub usunie wadę, chyba że wada jest nieistotna. 

10.4 Wszelkie części, które zostały zastąpione podczas wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady przez Sprzedającego stają się bezpłatnie jego własnością. 

10.5 Roszczenia z tytułu wad nie będą przysługiwały Kupującemu w szczególności w przypadku niewielkich różnic w stosunku do uzgodnionych właściwości dostarczonych towarów, nieznacznego pogorszenia użyteczności, naturalnego zużycia lub w przypadku wad, które powstały po przeniesieniu na Kupującego ryzyka, w wyniku niewłaściwego lub nieostrożnego traktowania (np. nieodpowiedniego lub nieprofesjonalnego przechowywania lub użytkowania, niewłaściwego lub niedbałego traktowania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiedniego sprzętu operacyjnego lub z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych, atmosferycznych, które nie zostały przewidziane w Umowie) – wady nieistotne.

10.6 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od daty dostawy, nie później niż z chwilą upływu terminu przydatności towaru.

10.7 Roszczenia odszkodowawcze z tytułu rękojmi przysługują Kupującemu tylko wtedy, gdy wada nie jest objęta gwarancją producenta. Wszelkie roszczenia z tytułu wad wykraczające poza roszczenia określone w punkcie 10.3 (o wymianę rzeczy na wolną od wad oraz o usunięcie wad) są wyłączone. Strony zgodnie wyłączają także rękojmię za wady prawne.

10.8 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego i w sposób z nim uzgodniony dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca uzgodnionego przez Strony, a gdy takiego miejsca nie określono - do siedziby Sprzedającego. 

10.9 Dopuszcza się udzielenie przez producenta, dla konkretnych towarów, gwarancji jakości w formie oświadczenia gwarancyjnego regulującego obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Brak przekazania oświadczenia gwarancyjnego najpóźniej wraz z dostawą towaru oznacza, że gwarancji producenta nie udzielono.

 

11. Odpowiedzialność Sprzedającego


11.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. 

11.2 Jeżeli korzystniejsze dla Sprzedającego zasady odpowiedzialności nie zostały inaczej uregulowane w OWH, łączna odpowiedzialność Sprzedającego powstała w związku z Umową jest ograniczona wartością niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części świadczenia głównego przez Sprzedającego. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za inne szkody niż rzeczywiste.

 

12  Miejsce wykonania, prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, klauzula salwatoryjna 

12.1 Miejscem wykonania Umowy jest siedziba firmy Drei Bond Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

12.2 Niniejsze OWH oraz Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kc. 

12.3 Ilekroć w OWH jest mowa o obowiązku zachowania formy pisemnej, także pod rygorem nieważności, o ile Strony nie ustaliły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dla zachowania formy pisemnej wystarczającym jest wysłanie pisma pocztą elektroniczną.

12.4 Ewentualne spory powstałe na tle treści Umowy zawartej w oparciu o niniejsze OWH będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. Niezależnie od powyższego, Sprzedający może pozwać Kupującego również przed sąd właściwy dla miejsca siedziby Kupującego. 

12.5 Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

12.6 Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim. Z zastrzeżeniem punktu 1.4, są one dostępne na stronie internetowej oraz załączane do oferty Sprzedającego w formie papierowej lub pliku pdf. 


Stan na 04.2024 r.