Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można  zidentyfikować osobę fizyczną. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy  Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można skontaktować się z nami w tej sprawie lub w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.


Narzędzia analityczne i narzędzia innych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa schematy przeglądania mogą być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Hosting i usługa Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest administrowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawcę). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego przygotowania naszej oferty online. (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingu:

STRATO AG

Pascalstraße 10

10587 Berlin

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą odpowiednią umowę.

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych, Drei Bond zawarł z hostingodawcą odpowiednią umowę.


3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim dane są wykorzystywane.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Drei Bond GmbH 
Chemische Verbindungstechnik
Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning
Germany

Telefon: +49 89 962427-0
E-Mail: info@dreibond.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).


Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.


Inspektor ochrony danych osobowych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Wolfgang Böhm,
Hochfeldring 10 A
94360 Mitterfels

Telefon: +49 (0) 9421964990
E-Mail: dsb@lwb-steinl.de


Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych państw trzecich

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne z punktu widzenia ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się do momentu odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE  ARTYKUŁ 6. USTĘP 1, LIT E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW TEGO MARKETINGU (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych i sądowych środków odwoławczych.


Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można skontaktować się z nami w tej sprawie lub w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa  danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać oceny Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia Impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.


4. Gromadzenie danych na stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki "cookies". Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na jego urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje witryny nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które użytkownik prosił (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym osobno w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.


Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych - pozostają bez zmian..

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, treść zapytania) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania Nie przekazujemy dalej tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.


5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań osób odwiedzających witrynę. W ten sposób operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą zostać podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. pliki cookie lub Device-Fingerprinting). Informacje zbierane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

W niniejszej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że przed przesłaniem do USA adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni stosujemy się do ścisłych wymagań niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem reklamowym Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl


6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

W tej witrynie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest firma Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu korzystania z witryny oraz zapobiegania próbom oszustw.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Google Web Fonts (hosting lokalny)

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane.

Dalsze informacje o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem:  https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Jeśli Google Maps są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy użytkownik wywołuje Google Maps, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.