Polityka prywatności 

1. Ochrona danych osobowych w skrócie


Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można  zidentyfikować osobę fizyczną. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym pod niniejszym tekstem.


Gromadzenie danych na stronie 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?
Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszej polityce
prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?
Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy  Państwa dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można skontaktować się z nami w tej sprawie lub w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich
Podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa schematy przeglądania mogą być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Hosting

Ta witryna jest administrowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawcę):

Strato

Usługodawcą jest Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (zwany dalej "Strato"). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Strato gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Strato

Korzystanie z firmy Strato odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej rzetelnej prezentacji naszej strony internetowej. W przypadku zażądania odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

 

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu dane są wykorzystywane.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Informacja o organie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Drei Bond GmbH Chemische Verbindungstechnik
Carl-Zeiss-Ring 13
D-85737 Ismaning/Niemcy

Telefon: +49 89 962427-0
E-Mail: info@dreibond.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).


Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.


Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Inspektor ochrony danych osobowych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych:

Wolfgang Böhm
Rehbühlstrasse 61
D-92637 Weiden/Germany

Telefon: +49 163 569 10 98
E-Mail: dsb@dreibond.de


Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe stronom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie tych danych. Korzystając z usług podmiotów 
przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.
    

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się do momentu odwołania.
 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE  ARTYKUŁU 6. USTĘP 1, LIT E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW TEGO MARKETINGU (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień ustawy RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych i sądowych środków odwoławczych.


Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
 

Poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można skontaktować się z nami w tej sprawie lub w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa  danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać oceny Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia Impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

 

4. Gromadzenie danych na stronie internetowej


Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują pliki określane w branży jako "pliki cookie". Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być tworzone przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików  (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. do funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. 

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.


Zgoda na technologię Usercentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu użytkownika lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tych pierwszych w sposób zgodny z ochroną danych. Stroną oferującą tę technologię jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Niemcy, strona internetowa: usercentrics.com  (zwana dalej "Usercentrics").

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przekazywane są  do Usercentrics  następujące dane osobowe:

 • Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód)                        
 • Adres IP
 • Informacje o przeglądarce 
 • Informacje o urządzeniu końcowym
 • Czas wizyty na stronie
 • Geolokacja

Ponadto Usercentrics będzie przechowywać plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać jego oświadczenie(-a) o wyrażeniu zgody lub jego odwołanie. Dane zapisane w ten sposób będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, usunie plik cookie Usercentrics lub do momentu, gdy cel archiwizacji danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych prawnych okresów przechowywania.

Baner Usercentrics na tej stronie został skonfigurowany z pomocą eRecht24. Można go rozpoznać po logo eRecht24. Aby wyświetlić logo eRecht24 w banerze, zostanie nawiązane połączenie z serwerem graficznym eRecht24. W związku z tym przesyłany jest również adres IP; jest on jednak przechowywany tylko w formie anonimowej w dziennikach serwera. Serwer graficzny eRecht24 znajduje się w Niemczech i jest obsługiwany przez niemieckiego dostawcę. Baner jako taki jest dostarczany wyłącznie przez Usercentrics.

Usercentrics wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskania wymaganych prawem oświadczeń o wyrażeniu zgody. Podstawą prawną korzystania z określonych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO.


Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas.
Są to: 

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.


Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia procedur przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych - pozostają bez zmian.


Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, treść zapytania) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Nie przekazujemy dalej tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia procedur przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama


Google Tag Menedżer

Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on jedynie zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i uruchamia je. Menedżer tagów Google gromadzi jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki dominującej Google w Stanach Zjednoczonych. 

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: www.dataprivacyframework.gov


Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o korzystaniu z witryny zarejestrowane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25(1) TTDSG. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: www.dataprivacyframework.gov

 

Anonimizacja IP

Anonimizacja IP Google Analytics jest aktywna. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej witryny przez użytkownika w celu generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej witryny, które są związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.


Browser Plugin

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com


Przetwarzanie danych w ramach umowy

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

6. Wtyczki i narzędzia


YouTube

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest firma Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu korzystania z witryny oraz zapobiegania próbom oszustw.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: policies.google.com

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: www.dataprivacyframework.gov

 

Google Web Fonts (hosting lokalny)

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych Google Fonts udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji o Google Fonts można znaleźć na stronie: developers.google.com oraz w polityce prywatności Google:  policies.google.com

 

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Jeśli Google Maps są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy użytkownik wywołuje Google Maps, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: dataprivacyframework.gov


Lead Forensics

Na tej stronie korzystamy z usługi Lead Forensics. Dostawcą jest Lead Forensics Limited, 3000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Anglia, PO6 3EN.

Lead Forensics umożliwia nam rejestrowanie wizyt podmiotów stowarzyszonych innych firm na naszej stronie internetowej. W tym celu adres IP osoby odwiedzającej witrynę jest dopasowywany do adresów IP spółek przechowywanych w bazie danych spółek Lead Forensics. W przypadku, gdy adres IP należy do takiej spółki, wizyta i zachowanie użytkownika (np. odwiedzone podstrony i czas trwania wizyty) zostaną zarejestrowane. Lead Forensics oświadcza, że nie identyfikuje żadnych osobistych adresów IP, urządzeń mobilnych ani danych innych niż powiązane z firmą.

Korzystanie z Lead Forensics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w rejestrowaniu wizyt firmy na stronie internetowej i zachowań użytkowników. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: www.leadforensics.com


Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących mediów społecznościowych


Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, X itp., mogą zasadniczo kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, jeśli odwiedza on ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Gdy użytkownik odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, uruchamiane są liczne operacje przetwarzania mające znaczenie dla ochrony danych. W szczegółach:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. W pewnych okolicznościach dane osobowe użytkownika mogą być również rejestrowane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są gromadzone na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu użytkownika lub poprzez rejestrowanie jego adresu IP.

Korzystając z zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób użytkownik może zobaczyć reklamy oparte na zainteresowaniach w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeśli masz konto w sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy prześledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali społecznościowych.


Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które zostaną określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 6 (1) (a) RODO).


Administrator danych i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy  przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Użytkownik może dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę firmy danego dostawcy.


Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio od nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy kontroli nad czasem przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).


Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego. Ponadto użytkownik może zażądać poprawienia, zablokowania, usunięcia oraz, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


Poszczególne sieci społecznościowe

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Zgodnie z oświadczeniem Meta zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować niezależnie na koncie użytkownika. Kliknij poniższy link i zaloguj się: www.facebook.com

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.facebook.com

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: www.facebook.com

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov


LinkedIn

Mamy profil LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z następującego łącza: www.linkedin.com

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.linkedin.com

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: www.linkedin.com


YouTube

Mamy profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: policies.google.com

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov